Vietnam Initiative for Energy Transition Công Ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng Việt Nam

VIET is... VIET là...

the first Vietnamese energy transition think tank, bridging research and advocacy with high level in house expertise, founded in August 2018 in Ha Noi. một tổ chức nghiên cứu độc lập đầu tiên về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, kết nối giữa nghiên cứu và chính sách với các phân tích chuyên sâu cao cấp, được thành lập vào tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội.

Our mission is to accelerate the Energy Transition process in Vietnam towards a low carbon economy based on renewable energy sources and energy efficiency. Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam theo hướng nền kinh tế carbon thấp dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

Near shore windmills
Near-shore wind farm. Photographer: Khanh Linh. Source: Vietnam Sustainable Energy Alliance photo bank, 2017. Nhà máy điện gió gần bờ. Nhiếp ảnh gia: Khánh Linh. Nguồn: Dữ liệu ảnh của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam, 2017.

What we do Hoạt động của chúng tôi

We provide effective advice in line with the country’s development to the decision-makers of the State of Vietnam. Our think tank connects researchers and experts in the areas of environment and energy with the State of Vietnam policy-makers. Here is an example invited keynote presentation titled “Seven Insights for Vietnam’s Energy Transition in the Power Sector” given at the Vietnam Sustainability Forum (VSF 2019). Chúng tôi đưa ra các khuyến nghị chính sách hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của đất nước Việt Nam. Tổ chức của chúng tôi kết nối các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và năng lượng với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Đây là một ví dụ về bài phát biểu có tiêu đề "7 vấn đề trọng yếu của sự chuyển dịch năng lượng trong ngành điện", được trình bày tại Diễn đàn bền vững Việt Nam (VSF 2019).

We hold talks and scientific research in the field of the energy transition, to bring about deeper conversations between energy experts and active stakeholders. See for example the picture below... Chúng tôi tổ chức các buổi nói chuyện và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng để mang đến những cuộc thảo luận chuyên sâu giữa các chuyên gia năng lượng và các bên liên quan. (Hình ảnh bên dưới ...)

Media talk on NDC2 and COP24
Media talk on NDC2 and COP24 organized by VIET in USTH, Hanoi, 2018-11-28. Trao đổi với giới truyền thông về NDC2 và COP24 do VIET tổ chức tại USTH, Hà Nội, 2018-11-28.

Social Enterprise Doanh nghiệp xã hội

We are registered as a non-profit Social Enterprise in Ha Noi, backed financially by philanthropic foundations. Any benefits made from consulting services about renewable energy production and use go to support our cause through research and advocacy. Chúng tôi được đăng ký là một Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận tại Hà Nội, được hỗ trợ tài chính bởi các quỹ từ thiện. Bất kỳ lợi ích nào được tạo ra từ các dịch vụ tư vấn về sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo đều được dùng để hỗ trợ cho nghiên cứu và khuyến nghị chính sách.

We thank the German think tank Agora Energiewende and the German development agency GIZ for their technical assistance. Chúng tôi cảm ơn tổ chức nghiên cứu độc lập của Đức là Agora Energiewende và cơ quan phát triển GIZ của Đức đã hỗ trợ kỹ thuật.

The team Đội ngũ

We are located at Office 3.8, Toong coworking, 8 Tràng Thi, Hoan Kiem, Hà NộiĐịa chỉ: Văn phòng 3.8, Toong coworking, 8 Tràng Thi, Hoan Kiem, Hà Nội
VIET coworking located on a map of Hoan Kiem area, Ha Noi.