Agora: Tương lai của Hydrogen

Hydro xanh sẽ là nhân tố chính giúp làm giảm quá trình biến đổi khí hậu, nhưng hiện nay vẫn chưa đủ cạnh tranh về mặt kinh tế. Nghiên cứu […]