Forum Energii

Diễn đàn Energii (Forum Energii) là Diễn đàn Energii là tổ chức nghiên cứu độc lập của Ba Lan, cung cấp nền tảng khoa học đối thoại về hệ thống năng lượng hiệu quả, an toàn, sạch và sáng tạo. Nhiệm vụ của Energii là hỗ trợ Ba Lan thực hiện các mục tiêu khí hậu vào năm 2020 và 2030.