Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)

Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ quốc tế (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – IDDRI) là một tổ chức nghiên cứu độc lập thúc đẩy quá trình chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững. Với vai trò nghiên cứu chính sách độc lập, IDDRI đưa ra các bằng chứng nghiên cứu làm nền tảng cho các cuộc đối thoại giữa các bên liên quan nhằm đề xuất các công cụ thúc đẩy quá trình phát triển bền vững gắn với các nỗ lực quan hệ quốc tế, chính sách công và tư.