Institute for Climate and Society (iCS)

Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội (Institute for Climate and Society – iCS) là một viện nghiên cứu phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng, công bằng và các mục tiêu phát triển carbon thấp tại Brazil. iCS đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà tài trợ trong nước và quốc tế với các đối tác địa phương. iCS trực thuộc mạng lưới các tổ chức nghiên cứu độc lập hàng đầu quốc tế chuyên về chính sách biến đổi khí hậu và hành động nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính.