Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET)

Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (Vietnam Initiative for Energy Transition – VIET) được thành lập vào tháng 8/2018 tại Hà Nội, là một tổ chức nghiên cứu độc lập, với vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu và chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch của hệ thống năng lượng Việt Nam một cách bền vững. Là một Doanh nghiệp Xã hội hoạt động phi lợi nhuận, VIET cam kết thực hiện các hoạt động vì Mục tiêu Xã hội, Môi trường.