SHURA Energy Transition Center (SHURA)

Trung tâm Chuyển dịch Năng lượng SHURA (SHURA Energy Transition Center)góp phần loại bỏ khí thải cacbon của ngành năng lượng thông qua nền tảng chuyển dịch năng lượng sáng tạo. Trung tâm Shura thực hiện các nghiên cứu đáp ứng nhu cầu nền tảng năng lượng bền vững, thảo luận rộng rãi về các khía cạnh chính sách, công nghệ và kinh tế của ngành năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của SHURA là hỗ trợ cuộc đối thoại về việc chuyển dịch hệ thống năng lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua việc cung cấp các phân tích và các bằng chứng khoa học thực tế, với mục tiêu giảm thiểu khí thải carbon thông qua các hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo bằng phân tích dựa trên thực tế và dữ liệu tốt nhất hiện có. Trung tâm Chuyển dịch Năng lượng SHURA được thành lập bởi Stichting European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende và Sabancı University (SU) Istanbul Policy Center (IPC).