Đội ngũ

Bà Ngô Thị Tố Nhiên
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Ông Hà Dương Minh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Bà Trương An Hà
CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU
Bà Trần Hoàng Anh

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU
QUẢN TRỊ VIÊN

Ông Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
CỘNG SỰ CAO CẤP
Bà Nguyễn Phương Anh
Quản trị viên