Short Reports on RE Law and Auctions in Vietnam

Tóm tắt: Báo cáo tóm lược chính sách này đánh giá cơ sở lý luận để ban hành Luật Năng lượng tái tạo ở Việt Nam và sử dụng cơ […]