Hoạt động

Nghiên cứu

VIETSE thực hiện các nghiên cứu liên quan tới kinh tế năng lượng, cơ chế tài chính, thông điệp chính sách nhằm củng cố quá trình chuyển dịch năng lượng và các hành động bảo vệ khí hậu của quốc gia. Các nghiên cứu của VIETSE được công bố trên nhiều kênh thông tin, mang đến các thông tin đa chiều đối với các vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Với các nghiên cứu này, VIETSE khẳng định vị thế là một tổ chức nghiên cứu (think-tank) độc lập, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Chuyên gia

VIETSE tổ chức các diễn đàn đối thoại, giúp gắn kết các chuyên gia đầu ngành bao gồm cả học thuật và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng bên cạnh đại diện doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách. Với mục tiêu cùng thảo luận, phân tích, và khuyến nghị các giải pháp tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của quốc gia.

Tư vấn

Thuộc mạng lưới think-tank quốc tế, VIETSE cung cấp các tư vấn, phân tích và dự báo chuyên sâu tới các vấn đề liên quan tới năng lượng và bảo vệ khí hậu.