Hoạt động

 • Nghiên cứu
  Các đề tài nghiên cứu của VIET hướng đến các chủ đề liên quan đến chính sách kinh tế năng lượng quốc gia và bảo vệ khí hậu.
 • Chuyên gia
  VIET gắn kết các chuyên gia đầu ngành trong chính phủ và học thuật để đem lại các giải pháp, phân tích và khuyến nghị chính sách chất lượng cao nhất.
 • Tư vấn
  Chúng tôi cung cấp các tư vấn, phân tích và dự báo liên quan đến các vấn đề năng lượng và bảo vệ khí hậu.
 • Đào tạo
  Chúng tôi nhận thực tập sinh và nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực năng lượng và bảo vệ khí hậu.