Danh Bạ

Bộ Công Thương – Cục điều tiết điện lực Việt Nam (ERAV)
Việt Nam
Category : Cục
Field of Activity : Tham mưu
Technology Focus : All
Address : D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Cục Điều tiết điện lực: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và đảm bảo công bằng, minh bạch; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý theo đúng đúng quy định của pháp luật và phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng.