Danh Bạ

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA)
Việt Nam
Category : Mạng lưới
Technology Focus : All

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) thành lập năm 2012 bao gồm 12 thành viên là các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động vì sự phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam và khu vực Mekong thông qua thúc đẩy chính sách phát triển năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả và các giải pháp năng lượng tái tạo, huy động các bên liên quan tham gia của vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách năng lượng bền vững góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.