Danh Bạ

Viện Năng lượng (IE)
Việt Nam
Category : Học viện
Field of Activity : Nghiên cứu
Technology Focus : All
Address : 06 Ton That Tung - Dong Da district - Hanoi - Vietnam

Viện Năng lượng là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng và điện lực. Được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 1989 theo Quyết định số 1379NL/TCCB-LĐ ngày 05 tháng 12 năm 1988 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) trên cơ sở hợp nhất hai Viện: Viện Năng lượng và Điện khí hoá với Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật điện.