Mạng lưới INETTT


INETTT là Mạng lưới Nghiên cứu Độc lập Quốc tế. Mạng lưới này tập hợp các Tổ chức nghiên cứu chuyên về chuyển dịch năng lượng và biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Mạng lưới bao gồm nhiều tổ chức nghiên cứu đến từ 11 quốc gia được thành lập với mục đích:

  1. Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên môn (Chương trình đào tạo ngắn hạn cho các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực năng lượng sạch, tổ chức bởi Agora – CHLB Đức);
  2. Nghiên cứu, phổ biến các bài học kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của các quốc gia;
  3. Thực hiện các dự án nghiên cứu các vấn đề nổi bật (Dự án nghiên cứu chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á);
  4. Xây dựng và chia sẻ các bài báo khoa học.