ICSC

Viện Khí hậu và Thành phố bền vững (Institute for Climate and Sustainable Cities – ICSC) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với mục tiêu thúc đẩy công bằng chính sách khí hậu và phát triển carbon thấp, bảo vệ khí hậu. Trụ sở của ICSC đặt tại Philippines, ICSC tham gia cung cấp các nghiên cứu về lĩnh vực chính sách năng lượng và khí hậu tầm quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á. ICSC đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành động bảo vệ khí hậu toàn cầu hiệu quả và thỏa thuận khí hậu Paris.