Institute for Essential Services Reform

Viện Cải cách các Dịch vụ Thiết yếu (Institute for Essential Services Reform – IESR), có trụ sở tại Indonesia, là tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách về năng lượng và môi trường. IESR được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Nhóm Công tác về Tái cấu trúc ngành Điện (WGPSR) tổ chức xã hội dân sự đầu tiên khuyến khích sự tham gia của công chúng vào việc xây dựng các chính sách và quyết định trong ngành điện ở Indonesia.