Kịch bản cho nhiệt điện than tại Việt Nam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Tóm tắt: Báo cáo này cung cấp 3 kịch bản về tương lai phát triển nhiệt điện than tại Việt Nam. Kịch bản “Blazing up” tương ứng tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và báo cáo số 58/BC-BCT của Bộ Công thương cập nhật ngày 04/6/2019 về Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Kịch bản “Closed window” đưa ra bối cảnh khi đầu tư nhiệt điện than không còn mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. “Coal peak” nêu tình huống có thể xảy ra nếu nhà nước quyết định thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than.

Các nội dung và dữ liệu trong báo cáo này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:
«Minh Ha-Duong. Three scenarios for coal power in Vietnam. 2019. halshs-02263898v2».