Báo cáo tóm tắt về Luật Năng lượng Tái tạo và Cơ chế Đấu thầu tại Việt Nam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
Tóm tắt: Báo cáo tóm lược chính sách này đánh giá cơ sở lý luận để ban hành Luật Năng lượng tái tạo ở Việt Nam và sử dụng cơ chế Đấu thầu như một công cụ chính để phát triển năng lượng tái tạo thay thế cho cơ chế Giá bán điện (FiT).