Đánh giá kinh nghiệm quốc tế về tích hợp điện gió ngoài khơi

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Báo cáo này tập trung chủ yếu vào các khía cạnh kỹ thuật tích hợp năng lượng gió ngoài khơi và các kinh nghiệm quốc tế có liên quan, cụ thể :

(i) Tích hợp điện gió ngoài khơi và điều khiển lưới để hỗ trợ vận hành hệ thống điện;

(ii) Các khía cạnh liên quan đến thị trường điện và cân bằng hệ thống;

(iii) Sở hữu lưới ngoài khơi: Bên thứ ba sở hữu và quản lý hệ thống truyền tải điện ngoài khơi; (iv) Các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết và

(v) Kinh nghiệm quốc tế trong các vấn đề liên quan.