Đánh giá và so sánh mục tiêu phát triển năng lượng và bảo vệ khí hậu trong các chính sách gần đây

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Báo cáo này cung cấp các đánh giá sơ bộ về một số chính sách/chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và mục tiêu bảo vệ khí hậu của Việt Nam đến năm 2030. Một số chính sách chủ đạo như:

(1) Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

(2) Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP 3);

(3) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VII) điều chỉnh năm 2016;

(4) Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam ban hành năm 2015 và

(5) Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) năm 2015.