Đồng đốt sinh khối và các kịch bản về tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo đến 2030

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Mặc dù là một nước có tiềm năng sinh khối dồi dào, việc tận dụng nguồn năng lượng tái tạo này để sản xuất điện năng tại Việt Nam hiện còn khá khiêm tốn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá các kịch bản phát triển điện sinh khối ở Việt Nam thông qua công nghệ đồng đốt sinh khối với than tại các nhà máy nhiệt điện than đến năm 2030 dưới các điều kiện chính sách về Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo – RPS.

Nghiên cứu cho thấy công nghệ đồng đốt có tiềm năng lớn trong việc tăng tỉ trọng điện năng từ sinh khối khi Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo được áp dụng. Ngoài ra việc tận dụng tận dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp để đồng đốt có tác động tích cực đến an ninh năng lượng, cải thiện chất lượng không khí, cắt giảm khí nhà kính và quản lý chất thải rắn.

Để có thể áp dụng công nghệ này ở Việt Nam cần tiến hành cải tạo thí điểm nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy điện đồng đốt than với sinh khối, song song với thiết lập chuỗi cung ứng sinh khối. Ngoài ra cần có các quy định cụ thể để có thể áp dụng giá mua điện Feed-in Tariff cho điện sinh khối cho công nghệ đồng đốt.