Hội nhập khu vực và khuyến nghị chính sách cho sự chuyển dịch của ngành điện Việt Nam

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Nghiên cứu này được trình bày bởi bà Trương An Hà tại Cuộc họp thành viên NACT 2019: Hợp tác khu vực để phát triển năng lượng bền vững tại khách sạn Sheraton, Hà Nội vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.