Khả năng giải tỏa công suất điện gió và điện mặt trời đến năm 2022

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Tính đến thời điểm tháng 12/2019, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam khoảng 54,9 GW, trong đó, nhiệt điện than chiếm 36%, thủy điện (30,3%), khí tự nhiên (13,3%), năng lượng tái tạo bao gồm điện gió (0,7%), điện mặt trời (8,4%) và thủy điện nhỏ (6,6%). Trong 6 tháng vừa qua, chính sách phát triển nguồn điện của Việt Nam đã có những thay đổi lớn với các định hướng trong cả ngắn và dài hạn của Đảng và Chính phủ.

Gần đây nhất, trong tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung khoảng 7 GW điện gió (Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09 tháng 06 năm 2020, Văn bản số 795/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020) và 10,3 GW điện mặt trời (Tờ trình 1968/TTr-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2020) vào quy hoạch phát triển điện lực. Việc bổ sung đồng thời một số lượng lớn các dự án điện gió và điện mặt trời tập trung vào một số tỉnh miền Trung và Nam Bộ đặt ra yêu cầu đánh giá khả năng giải tỏa công suất và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải Việt Nam trong ngắn hạn đảm bảo việc phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưới điện.

Vì vậy, báo cáo này nghiên cứu, đánh giá giải tỏa công suất được xem xét ở thời điểm năm 2022 nhằm đưa ra các khuyến nghị về khả năng phát của nhà máy điện tái tạo trong đó có điện gió và các giải pháp về lưới điện truyền tải đáp ứng yêu cầu vận hành.