Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Tài liệu này bao gồm ba nội dung được trình bày bởi bà Ngô Thị Tố Nhiên, TS. Nguyễn Hồng Phương và nhóm nghiên cứu về lưới điện tại Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam” ngày 19 tháng 6 năm 2020:

  • Giới thiệu chung về bối cảnh hệ thống điện Việt Nam và các chính sách, kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và lưới điện tại Việt Nam
  • Các kết quả nghiên cứu về “Tích hợp điện gió ngoài khơi vào hệ thống điện Việt Nam đến năm 2030”
  • Các kết quả tính toán về “Tích hợp các dự án điện gió trên bờ/gần bờ vào điện mặt trời vào lưới điện đến năm 2022”