Khuyến nghị chính sách phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển điện gió ngoài khơi. Đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm định hướng phát triển kinh tế biển và khai thác tiềm năng phát triển điện gió và các dạng năng lượng tái tạo khác ở vùng biển và ven biển Việt Nam, tuy nhiên lộ trình triển khai thực tế cần được cụ thể hóa.

Để nắm bắt cơ hội thúc đẩy điện gió ngoài khơi, Việt Nam cần hiện thực hóa chiến lược phát triển thông qua Quy hoạch tích hợp không gian biển quốc gia (MSP), Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP), Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển quốc gia và Quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng quốc gia; xây dựng lộ trình cụ thể và chi tiết cho từng Quy hoạch.

Việt Nam cũng cần xây dựng cơ sở pháp lý để cấp giấy phép cần thiết cho các dự án điện gió ngoài khơi và các cơ chế hỗ trợ như: Cơ chế đấu thầu điện gió ngoài khơi phù hợp, Cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và quy trình ra quyết định, Cơ chế kích thích sự phát triển của thị trường điện gió ngoài khơi.