Các kịch bản phát triển hệ thống điện của Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Nội dung này được trình bày bởi bà Ngô Thị Tố Nhiên tại Diễn đàn: Pin lưu trữ và các lựa chọn linh hoạt khác: Làm thế nào nối lưới điện tái tạo an toàn (Storage and other flexibility options: How to bring renewables safely into the grid), nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW) 2019 vào ngày 31/10/2019.