Mô hình ước tính giá điện theo kịch bản phát triển nguồn điện tương lai năm 2025

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Chuyển dịch năng lượng đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy phát triển xanh và bền vững, góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Chuyển dịch năng lượng xảy ra mạnh mẽ không chỉ trong ngành điện mà cả ở các ngành khác như giao thông và công nghiệp. Trong bối cảnh đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TSĐ WIII) được lập, tập trung vào phát triển ngành điện. TSĐ VIII cung cấp các kịch bản phát triển nguồn điện và ước tính điện năng tương ứng, danh mục nhà máy điện (NMĐ), dự báo nhu cầu phụ tải điện, tầm nhìn phát triển lưới điện,…

Quy hoạch ngành điện hiệu quả là vô cùng cần thiết với mỗi quốc gia nhằm có được một hệ thống năng lượng cân bằng và bền vững đáp ứng nhu cầu năng lượng của hiện tại và tương lai một cách khả thi về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Theo đó, có thể thấy dự báo giá điện đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai Quy hoạch, phát triển các nguồn điện bằng cách cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị cho các bên liên quan trong thị trường điện.

VIETSE đã tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu mô hình hoá công tác dự báo giá điện với hy vọng ứng dụng AI trong tính toán dự báo giá điện sẽ gia tăng độ chính xác trong công tác dự báo giá điện từ đó nâng cao hiểu biết về động lực thị trường, hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư, tạo điều kiện tích hợp NLTT, nâng cao tính khả thi áp dụng các giải pháp quản lý phía nhu cầu cũng như hỗ trợ điều tiết thị trường. Qua đó, nghiên cứu này sẽ đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam nhằm phát triển các nguồn năng lượng đa dạng và bền vững để có được hệ thống cung cấp điện năng hiệu quả và đáng tin cậy.