Nghiên cứu mối liên hệ giữa thu nhập và mức độ sử dụng điện tại Việt Nam từ 2012-2016

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Nghiên cứu này được trình bày bởi ông Nguyễn Hoài Sơn và ông Hà Dương Minh Xavier tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.