Tính kinh tế của đồng đốt sinh khối với than tại nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Nghiên cứu này được thực hiện và trình bày bởi bà Trương An Hà và ông Hà Dương Minh Xavier tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.