Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Các quy định đánh giá tác động Môi trường và Xã hội

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Điện gió ngoài khơi (ĐGNK) được dự báo là sẽ tăng trưởng nhanh và đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng đáng kể cho cơ cấu nguồn điện quốc gia của Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ cung cấp năng lượng, ĐGNK sẽ thúc đẩy đầu tư công nghiệp, dịch vụ phụ trợ trong nước, tăng thu nhập cho địa phương, tạo hàng ngàn việc làm mới và tạo điều kiện cho phát triển đô thị biển.

Tuy nhiên, trong từng giai đoạn phát triển, các dự án ĐGNK sẽ có những tác động tiềm ẩn tới các nhóm đối tượng môi trường và xã hội (MTXH) khác nhau. Vì vậy, các dự án cần được đánh giá một cách kỹ lưỡng, toàn diện, đúng thời điểm để có thể hỗ trợ việc cân nhắc ra quyết định đầu tư chính xác hay kiểm soát/ giám sát hiệu quả khi thực hiện. Theo kinh nghiệm quốc tế, đại đa số tác động MTXH tiêu cực có thể giảm thiểu hoặc loại trừ được thông qua quá trình cân nhắc, thỏa thuận và tuân thủ.

Báo cáo “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Các quy định đánh giá tác động Môi trường và Xã hội” sẽ đề xuất một số giải pháp qua từng giai đoạn phát triển để giảm thiểu các tác động tiêu cực của ĐGNK đối với MTXH nhằm hoàn thiện và thống nhất các quy hoạch và khung pháp lý, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển ĐGNK, tránh tiêu tốn thời gian và nguồn lực gây lãng phí cũng như là giảm thiểu những tranh chấp không đáng có.