Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của ngành điện sinh khối?

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Mặc dù Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng đáng kể về năng lượng sinh khối, tuy nhiên tốc độ phát triển hiện tại của ngành vẫn đang còn rất hạn chế. Để tối đa hóa sử dụng nguồn tài nguyên tiềm năng này, Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg và ngày 05 tháng 3 năm 2020 về viêc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.

Trong nhận định chính sách này, chúng tôi đưa ra các điểm thay đổi quan trọng so với Quyết định 24 như sau: (i) Cơ chế được áp dụng để khuyến khích phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng sinh khối nối lưới; (ii) Quyết định 08 bãi bỏ các điều khoản hỗ trợ về miễn/giảm thuế và phí thuê đất và (iii) Giá mua điện cho các dự án đồng phát tăng từ 5.8 UScent/kWh lên 7.03 UScent/kWh. Chi phí tránh được cho các dự án không phải là đồng phát được thay thế bởi giá mua điện ở mức 8.47 UScent/kWh.

Chúng tôi cũng đưa ra các luận điểm về việc phát triển ngành năng lượng sinh khối trong tương lai khi áp dụng thực hiện Quyết định 08 và đưa ra các đề xuất cho Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định mới này.