Rà soát đánh giá các kịch bản năng lượng tại Việt Nam

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Nghiên cứu này được thực hiện bởi bà Trần Hoàng Anh và trình bày bởi ông Nguyễn Trịnh Hoàng Anh tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.