“Sự chuyển dịch cơ cấu trong nguồn phát điện tại Việt Nam trong tương lai”

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Tài liệu này được trình bày bởi bà Trương An Hà trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Đối thoại chuyển đổi năng lượng Indonesia 2020” vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, gồm 2 nội dung chính:

• Tổng quan về ngành điện của Việt Nam

• Triển vọng về chuyển đổi năng lượng trong ngành điện ở Việt Nam

“Các nội dung và dữ liệu trong bài trình bày này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau: «VIET SE (2020). Triển vọng về chuyển đổi cơ cấu sản xuất điện của Việt Nam, Sáng kiến chuyển dịch năng lượng Việt Nam, Hà Nội».