“Sự chuyển dịch cơ cấu trong nguồn phát điện tại Việt Nam trong tương lai”

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Tài liệu này được trình bày bởi bà Trương An Hà trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Đối thoại chuyển đổi năng lượng Indonesia 2020” vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, gồm 2 nội dung chính:

• Tổng quan về ngành điện của Việt Nam

• Triển vọng về chuyển đổi năng lượng trong ngành điện ở Việt Nam