Sửa đổi bổ sung Luật Điện lực

Tóm tắt: Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng truyền tải bắt kịp tiến độ xây dựng các nhà máy điện mới đang là một thách thức lớn đối […]