Agora: Tương lai của Hydrogen

Hydro xanh sẽ là nhân tố chính giúp làm giảm quá trình biến đổi khí hậu, nhưng hiện nay vẫn chưa đủ cạnh tranh về mặt kinh tế. Nghiên cứu mới mang tên “Làm cho hydro tái tạo có chi phí cạnh tranh” của Guidehouse ES&I đã chỉ ra những công cụ chính sách nào là cần thiết để loại nhiên liệu này có thể cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường trong tương lai.

Các kết luận chính bao gồm:
1. Vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu, cần áp dụng sớm hydrogen tái tạo vào trong một số lĩnh vực như sản xuất thép, sản xuất ammoniac và các hóa chất cơ bản trong công nghiệp, hàng không, vận tải biển và lĩnh vực điện.

2. Việc tăng cường sử dụng hydro tái tạo cần có sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách giúp giảm chi phí, đặc biệt là hệ thống điện phân theo quy mô và hiệu ứng giáo dục thực nghiệm (learning by doing effects).

3. Giá CO2 sẽ chưa thể đủ cao nhằm kích thích nhu cầu cho hydrogen. Điều này khiến cho những cơ chế chính sách với hydrogen càng trở nên quan trọng. Cho dù khi giá CO2 ở mức 100-200Euro/tấn, Hệ thống mua bán khí thải của EU (EU-ETS) vẫn không thể tác động đủ lớn vào quá trình sản xuất hydrogen.

4. Khung chính sách để tăng cường thị trường hydro tái tạo ban đầu nên hướng tới các lĩnh vực cấp bách cần đến hydro. Bên cạnh đó, cần phát triển các công cụ chính sách như: hợp đồng carbon cho sự khác biệt trong ngành; hạn ngạch hàng không; đấu giá hỗ trợ các nhà máy nhiệt và điện kết hợp; các biện pháp khuyến khích thị trường cho vật liệu khử cacbon; và các hợp đồng cung cấp hydro.

Tham khảo báo cáo đầy đủ tại đây: https://bit.ly/3hsbJ9x