Báo cáo về sự hài lòng và tiếp cận điện năng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018

Trong các mục tiêu phát triển bền vững được các quốc gia đang hướng tới, quyền được tiếp cận năng lượng sạch là một mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, việc đo lường chỉ dựa vào các yếu tố có thể số hóa là chưa đầy đủ nhằm thể hiện các thành tưu đã đạt được của một quốc gia. Chính vì vậy, những khảo sát được thực hiện với các đối tượng là cần thiết.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Hà Dương Minh và Nguyễn Hoài Sơn, sử dụng các dữ liệu về tiếp cận, tiêu dùng điện năng, và với các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế và mức độ hài lòng (giai đoạn 2008 – 2018). Nghiên cứu cũng chỉ ra hiệu quả của các chính sách, đồng thời cũng so sánh các thành tựu của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Quý vị có thể tham khảo nghiên cứu theo đường dẫn sau: https://bit.ly/3rnTXHN