Việt Nam thành lập Ban thư ký thực hiện JETP – Nêu vai trò hỗ trợ của các nhà khoa học và chuyên gia tư vấn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Trưởng ban, 1 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó ban thường trực, các Phó ban khác là đại diện cấp Thứ trưởng các bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Các thành viên là đại diện cấp cục, vụ thuộc Văn phòng Chính phủ và các bộ: Tài nguyên – Môi trường, Công Thương, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Lao động – Thương binh – Xã hội, Khoa học – Công nghệ, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Cũng theo Quyết định 845, Ban Thư ký là tổ công tác giúp việc Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo COP26) trong điều phối giải quyết những công việc liên quan đến Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác phát triển (Tuyên bố JETP), đồng thời phối hợp với Nhóm các đối tác quốc tế trong triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

Ban Thư ký có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo COP26 trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, cụ thể như sau:

1/ Xây dựng và thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP phù hợp với Tuyên bố JETP để triển khai trong giai đoạn ít nhất 5 năm tới.

2/ Kế hoạch huy động nguồn lực sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên cơ sở nhu cầu xây dựng chính sách và đầu tư của Việt Nam liên quan đến các mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng.

3/ Tổng hợp thông tin, báo cáo và đề xuất, kiến nghị liên quan đến triển khai thực hiện JETP cho Thủ tướng Chính phủ (bao gồm việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký). Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện các mục tiêu nêu trong Tuyên bố JETP, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu khi cần thiết.

4/ Đôn đốc và giám sát hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (GFANZ) và các đối tác khác.

5/ Đôn đốc giải quyết các vấn đề về quy trình thủ tục cho các tổ chức, cá nhân đề xuất chương trình, dự án tham gia thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP và giám sát việc thực hiện chương trình, dự án được lựa chọn.

6/ Phối hợp với đại diện của Nhóm các đối tác quốc tế trong các hoạt động triển khai thực hiện JETP. Tổ chức diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các bộ, ngành với Nhóm các đối tác quốc tế, GFANZ và các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện JETP.

7/ Thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin về triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

8/ Báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo COP26).

Ngoài ra, Ban Thư ký còn thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo giao).

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực Ban Thư ký, sử dụng bộ máy để giúp việc, được bảo đảm về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc.

Các nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP bao gồm:

– Nhóm Tổng hợp: Do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng nhóm.

– Nhóm Thể chế, Chính sách và Đầu tư: Do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng nhóm.

– Nhóm Công nghệ và Năng lượng: Do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng nhóm.

– Nhóm Tài chính: Do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng nhóm.

Quyết định nêu rõ Ban Thư ký được huy động các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn để hỗ trợ, giúp việc cho Ban khi cần thiết.

**********

Nguồn: https://chinhphu.vn