In the media 1

Pin mặt trời dùng công nghệ heterojunction đạt hiệu suất lên tới 23.5%