In the media 7

Ra mắt tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam – VIET